เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำกัด ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  จึงให้แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 ดังต่อไปนี้ 

   1. คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2564

 • พล.อ.ท. ณรงค์ อินทชาติ  ประธานกรรมการ 
 • พล.อ.ต. ธัชชัย อัฉริยาการุณ รองประธานกรรมการ 
 • พล.อ.ต. พงศ์สันต์ ทองโต  รองประธานกรรมการ 
 • นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ  อจลบุญ  กรรรมการ  
 • นาวาอากาศเอก อุทัย แสงพิทักษ์ กรรมการ  
 • นาวาอากาศเอก โอฬาร บัวทอง  กรรมการ
 • นาวาอากาศเอก ศุภศักดิ์ ว่านกระ กรรมการ
 • นาวาอากาศโทหญิง ศุภญา แย้มเกษร กรรมการ
 • นาวาอากาศตรี เอกชัย ทรงราษี กรรมการ
 • นาวาอากาศตรีหญิง กนกกร ศักดิ์แหลมเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • เรืออากาศโท วัชระ ไชยองค์การ กรรมการ
 • เรืออากาศโท ศราวุธ หรุ่นเลิศ  กรรรมการ
 • เรืออากาศตรี กิตติพร วงศ์กาดทอง  กรรรมการ
 • พันจ่าอากาศเอก ชโนวิทย์ สุขะ  กรรรมการ
 • พันจาอากาศเอกหญิง เพชรัตน์ สุดา  กรรมการและเหรัญญิก