เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำกัด ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  จึงให้แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 ดังต่อไปนี้ 

   1. คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2564

 • 1.1 พล.อ.ท. ณรงค์ อินทชาติ  ประธานกรรมการ 
 • 1.2 พล.อ.ต. ธัชชัย อัฉริยาการุณ รองประธานกรรมการ 
 • 1.3 พล.อ.ต. พงศ์สันต์ ทองโต  รองประธานกรรมการ 
 • 1.4 นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ  อจลบุญ  กรรรมการ  
 • 1.5 นาวาอากาศเอก อุทัย แสงพิทักษ์ กรรมการ  
 • 1.6 นาวาอากาศเอก โอฬาร บัวทอง  กรรมการ
 • 1.7 นาวาอากาศเอก ศุภศักดิ์ ว่านกระ กรรมการ
 • 1.8 นาวาอากาศโทหญิง ศุภญา แย้มเกษร กรรมการ
 • 1.9 นาวาอากาศตรี เอกชัย ทรงราษี กรรมการ
 • 1.10 นาวาอากาศตรีหญิง กนกกร ศักดิ์แหลมเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • 1.11 เรืออากาศโท วัชระ ไชยองค์การ กรรมการ
 • 1.12 เรืออากาศโท ศราวุธ หรุ่นเลิศ  กรรรมการ
 • 1.13 เรืออากาศโท กิตติพร วงศ์กาดทอง  กรรรมการ
 • 1.14 เรืออากาศตรี ชโนวิทย์ สุขะ  กรรรมการ
 • 1.15 ร.ต.หญิง เพชรัตน์ สุดา  กรรมการและเหรัญญิก