Blue Flower

สภาคณาจารย์ กองการศึกษา รร.นนก.

ภูมิหลัง

   สภาคณาจารย์ รร.นนก. ก่อตั้งขึ้นตาม พรบ.วิทยฐานะ รร.ทหาร 2558  เมื่อปี 2558 ซึ่งกำหนดให้มึองค์คณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งโดยกำหนดให้มีการดำรงตำแหน่งวาระ 2 ปี 

การดำเนินการในรอบปี 2563 

1) การส่งเสริมและพัฒนาวิทยาฐานะ/ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์เป็นจำนวน.... คน 

2) กิจกรรมหารายได้

3) การดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา