Blue Flower

ยินดีต้อนรับเพื่อน ชนอ.32 ทุกท่าน

ความมุ่งหมายของการจัดทำ 

1) เพื่อเป็นการสร้างชุมชนไซเบอร์ของ ชนอ.32 ให้มีแหล่งถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ มุทิตาจิต และการบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์
2) เพื่อเป็นช่องทางการสร้างสานสัมพันธ์ความรักความสามัคคีของ ชนอ.32 และครอบครัว