Blue Flower

- การก่อตั้ง เว็บท่า หรือ web portal นี้เป็นไปตามแนวคิดของ ผบช. เพื่อการส่งเสริมการจัดการความรู้ระดับแผนก ในส่วนงานธุรการ กกศ.ฯ เพื่อเสริมความเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดโครงสร้างอัตรากำลัง ณ ที่ตั้ง รร.นนก. แห่งใหม่ อ.มวกเหล็ก 

- วัตถุประสงค์:

        1)  สร้างเสริมงานด้านธุรการ ของ กกศ.ฯ รองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และองค์กรสมรรถนะสูง 

        2)  ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องของบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบพร้อมปฏิบัติการได้หลายมิติ ทุกที่ ทุกเวลา