สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช 

ประวัติความเป็นมาและภูมิหลัง

 • ก่อตั้ง เมื่อ ๒๗ มี.ค.๒๕๓๕ ในชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงเรียนนายเรืออากาศ จำกัด ในห้วงเวลาที่ ผบ.รร.นอ. คือ พล.อ.อ. ธีร์ศิลป์ คัมภีรยานนท์
 • ผู้จัดการ 
  • น.อ.บุญโชติ เอี่ยมโวทาน
  • น.อ. วัลลภ จักษุดี
  • น.อ.วิรัช วงศ์สมาน 2550-2554
  • พล.อ.ต.ชาติชาย  รักษ์ธนากูล 2554-2559
  • น.อ.วัชรินทร์ โกมุทผล 2559-2564
  • น.อ.อุทัย แสงพิทักษ์  มิ.ย.2564-