พิมพ์
หมวด: Uncategorised
ฮิต: 16297

 

   เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จำกัด ประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมติที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  จึงให้แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 ดังต่อไปนี้ 

   1. คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2564