การอบรมผู้ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษขึ้นไป

 1. การให้ความรู้ระบบการศึกษาของ กห.
 2. การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบ คำสั่ง กฏกระทรวง
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  3.1
  3.2
  3.3
 4. ประเด็นการประเมินวิทยฐานะ

4.1  ด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอง
(สำหรับทุกวิทยฐานะ)

4.2  ความรู้ความสามารถ (สำหรับทุกวิทยฐานะ)

4.3  ด้านผลการปฏิบัติงาน

 

โครงการเริ่มใหม่ (ด้าน Cyber= computer+network => Cyber Supermacy )

 1. โครงการสร้างต้นแบบการระบุตำแหน่งเฉพาะบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการ (Local Positioning System)
  ความพร้อม: บุคลากร 90 %
  เครื่องมือ 70 %
  งป. …..0 บาท ทั้งนี้ ขึ้นกับความอนุเคราะห์ ผบช. และส่วนเกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาระบบเตาหุงต้มและทอดผัดแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบเตาหุงต้มและเตาทอดผัดแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง
วัตถุประสงค์:
1) เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงการพัฒนาระบบเตาหุงต้ม สู่การขยายผลการลดใช้พลังงานจากแก๊ส LPG
ให้เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายหุงต้มจากการใช้แก๊ส LPG
2) เพื่อสร้างแนวทางในการสร้างฐานความรู้ ด้านพลังงานทดแทน และพลังงานหมุนเวียนให้ รร.นนก.
และทอ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1)  มีลดการใช้พลังงานในการหุงต้ม และทอดผัดอาหาร สำหรับ นนอ.ได้อย่างมีนัยสำคัญ (โดยตรง)
2)  มีคุณภาพและปริมาณอาหารสำหรับ นนอ. จะมีเพิ่มมากขึ้น
3) ได้ทรัพย์สินทางปัญญา ของ รร.นนก. และทอ.
ความต้องการงบประมาณ 
 •  100,000 บาท
การดำเนินการ
– ดำเนินการแบบกึ่งวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น
– ศึกษาสภาพแวดล้อม ขีดจำกัดของวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องใช้ และพารามิเตอร์
ที่เกี่ยวข้อง และออกแบบ
– ประกอบสร้างระบบเตาทอดผัดแบบใหม่
– ทดสอบการใช้งานระบบฯ /ประเมินผล/ ประเมินค่า/วิเคราะห์ผล
– สรุปผล รายงาน ปิดโครงการ

กลุ่มงานนวัตกรรม รร.นนก.

 • คณะผู้ก่อตั้ง  น.อ.ชาติชาย คงเจริญสุข
 • วัตถุประสงค์
  • สร้างเสริมนวัตกรรมเพื่องานสอน
  • สร้างเสริมนวัตกรรมเพื่องานเรียนรู้ของ นนอ. ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องด้วยตนเอง
 • งป.โครงการ………..เงินบริจาค
 • การดำเนินการ…….ปลูกฝัง…..แทรกซึมเข้าสู่ความคิดของ ผู้สอนและผู้เรียน แบบค่อยเป็นไป