Expand บล็อกยุบ / เข้าใช้งานระบบ:Sign In
ชื่อเข้าใช้ระบบ:Login Name
รหัสผ่าน:Password
 
Expand บล็อกยุบ / วิชาเลือก
ไม่มีข้อมูล
 
Expand บล็อกยุบ / ข้อมูลเนื้อหา-หน่วยเรียนวิชา: "Maya civilization"
คำชี้แจง:คำอธิบายเพิ่มเติม: This is an introductory lesson to Maya civilization
วัตถุประสงค์ทั่วไป: To get to know a few basic information about Maya
การวัดผลและประเมินผล: A small final test
ชื่ออาจารย์ผู้สอน: Default Professor
หน่วย-บท: 14, แบบทดสอบ: 1
แผนบริหารการสอนประจำบท
สมัครเรียน สมัครเรียน