ตัวอย่าง การใช้ระบบกองทุนหรือทุน ในสหกรณ์ออมทรัพย์