1) การเรียนรู้ตลอดชีวิตคืออะไร

2) มคอ. 3 คืออะไร แบ่งเป็นกี่หมวด อะไรบ้าง

3) การเขียน มคอ. 3 ที่ดีและส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำอย่างไร 

4) มีตัวอย่าง มคอ.3 ที่เขียนแล้วในบางรายวิชาที่สร้างคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต บ้างไหม ?

5) LEARN TO LEARN/ LEARN TO UNLEARN คืออะไร 

6) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ป.ตรี (ประกาศ ศธ. ล่าสุด ปี 2558 ในราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอน 295 ง)  มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง