รายละเอียดสามัญออมทรัพย์พิเศษกู้ยืมเพื่อการศึกษาอื่นๆ
ดอกเบี้ย
6.65 %
 
3.00 %
5.xx %4.5x%
Unlimited
50
510
Add to cartAdd to cartAdd to cart

New category

ลำดับ มคอ.3 /แผนการสอน ผู้เรียบเรียง/ผู้สอน
1 วด.335 การวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์/ แผนการสอน #1 น.อ.อุทัยฯ
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    

1) การเรียนรู้ตลอดชีวิตคืออะไร

2) มคอ. 3 คืออะไร แบ่งเป็นกี่หมวด อะไรบ้าง

3) การเขียน มคอ. 3 ที่ดีและส่งเสริมการสร้างคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำอย่างไร 

4) มีตัวอย่าง มคอ.3 ที่เขียนแล้วในบางรายวิชาที่สร้างคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต บ้างไหม ?

5) LEARN TO LEARN/ LEARN TO UNLEARN คืออะไร 

6) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ป.ตรี (ประกาศ ศธ. ล่าสุด ปี 2558 ในราชกิจจาฯ เล่ม 132 ตอน 295 ง)  มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง