กิจกรรมการเรียนการสอน ประจำปี

การจัดการความรู้เพื่อการนำ กวว.ฯ สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

1) การเตรียมปฏิบัติการฟิสิกส์ 60

2) การเตรียมปฏิบัติการฟิสิกส์ 61 

แบบประเมินความพึงพอใจ ของ นนอ. และขรก.  ต่อทรัพยากรการเรียนรู้ อาคารสถานที่ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง