(ปีการศึกษา 2560)  มคอ. 3 (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ) ว่าด้วย รายละเอียดของรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 7 หมวดย่อย   

รหัส รายวิชา มคอ. 3 แผนการสอน มคอ.5 วิชาพื้้นฐาน วิชาสาขา
วด.335 การวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ คลิกดู  คลิกดู ดาวน์โหลด  
 วด.535 การกัดกร่อนในอากาศยาน  ดาวน์โหลด ดู  ดาวน์โหลด    √
 วด.533 เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ   ดาวน์โหลด ดู       √
 วด.xxx            
วด.xxx             
 วด.xxx            
 วด.xxx            
 วด.xxx            
 วด.xxx            

 

 


(ปีการศึกษา 2561)