การวิจัยในชั้นเรียน คืออะไร ทำอย่างไร ได้ประโยชน์อย่างไร  .....คือการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเป็นเครื่องมือ ซึ่งในทางปฏิบัติมิได้คาดหวังว่าต้องใช้สถิติเพื่อการวิธีวิจัยในระดับสูง เช่น การถดถอย  ความแปรปรวน อะไรประมาณนั้นครับ  (ถ้าได้ก็จะน่าเชื่อถือมากขึ้น)   อจ.สามารถทำได้ในลักษณะเป็นการทำควบคู่กับงานประจำ (งานสอน ) ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า R2R   (Routine to Research)    ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถเป็นผลงานทางวิชาการ (เพื่อรักษาสภาพสำหรับผู้ที่มีตำแหน่งวิชาการอยู่แล้ว และอาจจะใช้ขอตำแหน่งวิชาการใหม่ได้หาก Impact ในระดับภาควิชา  กองวิชา รร.นนก. ซึ่งอาจจะเรียกเป็นการวิจัยในสถาบัน )  (กดดู ตัวอย่าง) 


ข้อควรระวัง:  การวิจัยที่กระทำกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคน หรือสัตว์ทดลอง (ในที่นี้คือผู้เรียน พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ ผู้เรียนเป็นตัวทดลอง (เหมือนการใช้สัตว์ทดลองในวิชาสายแพทย์และพยาบาล )  ควรกระทำให้เป็นไปในลักษณะมุ่งไปที่ นักเรียนที่มีปัญหา แล้วใช้มาตรการเสริมเพื่อการพัฒนาให้เค้ามีผลการเรียนที่ดีขึ้น  หรือ มาตรการอื่นๆที่ไม่ละเมิดจรรยาบรรณฯ  ตามสมมติฐานที่กำหนดไว้  

ขั้นตอนการทำ (CAR, R2R)  (คลิกดู Mind mapping)