ของที่ระลึก เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของ อจ.ศรีทัศน์  ที่เสนอให้มีการมอบของที่ระลึก กับอจ.อาวุโส  ทีมงานจึงมีแนวความคิดขยายผลว่าน่าจะเป็นของที่มีคุณค่าต่อความทรงจำ ราคาไม่แพง และก่อให้เกิดความรักและระลึกถึงกัน  จึงตกผลึกทางความคิดเป็น ภาพอจ. พร้อมกับ ขรก. และ นนอ. เป็นต้น ใส่กรอบรูปขนาด A4 มูลค่า 60 บาท    /การดำเนินการโดยให้จัดถ่ายรูปหมู่ อจ.อาวุโส แต่ละท่าน หรือภาพหมู่ แล้วดำเนินการพิมพ์และใส่กรอบ มอบให้กับท่าน ช่วงเวลาทานอาหาร หรือก่อนท่านกลับ   การดำเนินการอาจจะต้องมีทีมทำงานเบื้องหลังงาน 2 คน คือ คนพิมพ์ และคนจัดใส่กรอบ