1)  เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ล่าสุด
    ( พิจารณาหัวข้อ 10.1.1 และ 10.1.2 เป็นต้น)  << ดาวน์โหลด >>


2) ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ฉบับที่ 9 และ 10 พ.ศ.2556 ซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่ของ สกอ.  ได้ให้คำจำกัดความ "ผลงานทางวิชาการ (กด เพื่อดูเอกสาร)""  ไว้ในหลายรูปแบบของผลงานทางวิชาการดังนี้ ...

 

เป็นต้น  03/24/2018  13:39:47