ลำดับขั้นการดำเนินงานจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ และผลการปฏิบัติ

1)  เสนอความต้องการโครงการ 2 โครงการ งป.ปี 62 ตามสายงาน  เรียบร้อย

      1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และจัดการความรู้ กววฯ   งป. 62  วงเงิน 2.7 แสนบาท (อนุมัติจริง 2.3 แสนบาท)  เรียบร้อย

      1.2 ชุดทดลองเครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงกลพลวัต (DMA1) งป. 62  วงเงิน 2.599 ล้านบาท   เรียบร้อย

2) การ Defence โครงการ  อนุมัติเรียบร้อย (โดนตัด งป.บ้างเล็กน้อย)

3) เขียน spec. เสนอต่อคลังสายวิทยาการเพื่อดำเนินการจัดหา และเสนอราคากลาง 3 บริษัท  เรียบร้อย (มีข้อขัดข้องดังนี้....แก้ไขดังนี้ หรือความเสี่ยง ....A,B

4) คลังสายวิทยาการส่วนงานจัดหา ออก TOR  และประกาศเชิญชวน (E-bidding) เรียบร้อย เมื่อ 30 พ.ย.61 เรียบร้อย

TOR computer kvv

# Title Version Description Size Hits Download
ก.70-62 TOR 1.00 MB 5 Preview

5) บริษัทผู้ยื่นขอเข้าจัดหาตามโครงการฯ  ....ในกรณี DMA1 มีการยื่นเสนอ 1 บริษัท (กรณีมากกว่า 1 บริษัท อาจจะล่าช้ามากกว่านี้)  เรียบร้อย 

6) บริษัททำสัญญาส่งมอบ /ตรวจสอบ/ทดลองใช้งาน/ ณ หน่วยจัดหา ..(ณ พื้นที่งานคลังสายวิทยาการ) 

7)  ครุภัณฑ์ชุดทดลองตาม โครงการลำดับที่ 1.2  กำหนดส่งมอบให้ รร.นนก. ได้ใช้งานภายใน 30 ธ.ค.61  

การบริหารความเสี่ยง:

A)  software มีการขึ้นราคามากกว่าปีที่แล้ว 3 เท่า จาก 100,000 บาท เป็น 1.7 แสนบาท  การบริหารความเสี่ยง ประสานหน่วยจัดหา ขอเปลี่ยน Software ที่พอเทียบเคียงและพอใช้งานได้ มิฉะนั้นอาจจะต้องล้มโครงการฯ 

B)  ระเบียบการจัดหาแบบใหม่ มีความเข้มงวดในเรื่องเอกสาร TOR อย่างมาก การบริหารความเสี่ยง ควรให้ความละเอียดถี่ถ้วน  มิฉะนั้นจะมีการร้องเรียนร้องทุกข์ ทำให้ไม่สามารถจัดหาได้ และล้มโครงการในที่สุด...