New category

วด 435 วัสดุสารกึ่งตัวนำ                                                                   3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 435  Semiconductor

สมบัติทั่วไปและโครงสร้างผลึกของวัสดุสารกึ่งตัวนำ  สมบัติเชิงไฟฟ้าของวัสดุสารกึ่งตัวนำ  ทฤษฎีการนำของโบลต์ชมันน์  การแจกแจงแบบแมกเวลล์ - โบลต์ชมันน์  และเฟอร์มิ - ดิแรก  ทฤษฎีแถบพลังงานในวัสดุสารกึ่งตัวนำ  สมบัติเชิงแสงของวัสดุสารกึ่งตัวนำ  รอยต่อพี  - เอ็นโฮโมจังค์ชัน และการประยุกต์

1) ได้ข้อสรุปการเสนอร่างปรับปรุงเพิ่มเติมรายวิชาตามหลักสูตร... ดังนี้

20180613110907

   1.1 วิชาเลือก (เฉพาะสาขา) 

     1.1.1 วัสดุสารกึ่งตัวนำ 

     1.1.2 วัสดุสำหรับอากาศยานขั้นสูง

     1.1.3  การจัดการสิ่งแวดล้อม 

     1.1.4  การประยุกต์ใช้สารเสริมแรง (ระดับนาโนเทคฯ)

     1.1.5 เซรามิกส์ชั้นสูงและการประยุกต์ใช้ 

     1.1.6 เทคโนโลยีนาโน 

     1.1.7 พลังงานทดแทน(ทางเลือก) (Alternative energy) พลังงานที่ว่าด้วยการนำมาทดแทน(เป็นทางเลือก) แหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น
            พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น  พลังงานที่สามารถหาหมุนเวียนมาใช้ไหม่ได้ เช่น  แสงแดด  ลม  น้ำ ชีวมวล  ไฮโดรเจน เป็นต้น  สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือกได้อีกหนทางหนึ่ง 

     1.1.8 เทคโนโลยีสารสี

          ∑...ให้ผู้เกี่ยวข้องตามรายวิชาเลือกเฉพาะสาขาข้างต้น เขียน เนื้อหารายวิชา (Course description) ไว้พร้อม 

   1.2 วิชาเลือกเสรี (หน่วยเลือกให้)  

          1.2.1 ดาราศาสตร์เบื้องต้น 

   1.3 วิชาบังคับ (ของสาขา)  บางรายวิชา เช่น  กลศาสตร์ของวัสดุ น่าจะมีการบรูณาการเป็นหนึ่งรายวิชาใหม่ 

     

2) ร่างกำหนดวันการสัมมนาสรุปผลการปรับปรุงหลักสูตร วาระ 3  ในวันที่ 18-19 ก.ค.61  ณ   1)นครนายก  6 เสียง   2)ระยอง 5 เสียง   3)อื่นๆ  1  เสียง   ยังเหลืออีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ออกเสียง

 

ลำดับ รายวิชา รหัสวิชา ข้อแก้ไข หมายเหตุ
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตรรายวิชา( Curriculum Mapping)

●ความรับผิดชอบหลัก

o ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาเฉพาะ

รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะทางวิชาชีพทหาร

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

กลุ่มวิชาบังคับ

                                     

 

 

 

 

 

วด 438   ระเบียบวิธีวิจัย

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วส 421   การจัดการการบิน

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วด 530   โครงการวิจัย

o

o

o

o

 

o

o

 

o

 

 

 

 

 

วด 531   การฝึกงานในกองทัพอากาศ
หรือเทียบเคียง

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วด 532   เทคโนโลยีวัตถุระเบิด

o

o

o

o

 

o

o

 

 

 

 

 

 

วด 533   เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ

o

o

o

o

o

o

o

 

o

 

 

 

วด 534   ความวิบัติของวัสดุ

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วด 535   การกัดกร่อนของวัสดุอากาศยาน

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วฟ 522   การปฏิบัติการเครือข่ายเป็นศูนย์กลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วอ 522   วิศวกรรมอวกาศเบื้องต้น

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o