วด 435 วัสดุสารกึ่งตัวนำ                                                                   3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 435  Semiconductor

สมบัติทั่วไปและโครงสร้างผลึกของวัสดุสารกึ่งตัวนำ  สมบัติเชิงไฟฟ้าของวัสดุสารกึ่งตัวนำ  ทฤษฎีการนำของโบลต์ชมันน์  การแจกแจงแบบแมกเวลล์ - โบลต์ชมันน์  และเฟอร์มิ - ดิแรก  ทฤษฎีแถบพลังงานในวัสดุสารกึ่งตัวนำ  สมบัติเชิงแสงของวัสดุสารกึ่งตัวนำ  รอยต่อพี  - เอ็นโฮโมจังค์ชัน และการประยุกต์