วด 231 วัสดุศาสตร์สำหรับวิศวกร                                                          3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 231  Materials Science for Engineers

ศึกษาวิวัฒนาการของวัสดุ ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เบื้องต้นรวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กรรมวิธีการผลิตและการประยุกต์ใช้งานของวัสดุจำพวกโลหะ พอลิเมอร์
เซรามิก และวัสดุผสม แผนภูมิวัฏภาคและการแปลความหมาย สมบัติทางฟิสิกส์ ทางเคมี และทางกลของวัสดุทางด้านวิศวกรรมและการเสื่อมสภาพของวัสดุ