วด 222 คณิตศาสตร์สำหรับวัสดุศาสตร์                                                    3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 222  Mathematics for Materials Science

เมทริกซ์และการดำเนินการของเมทริกซ์  การหาอินเวอร์สของเมทริกซ์  การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการใช้เมทริกซ์  ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ  สมการอนุพันธ์อันดับต่าง ๆ แบบเอกพันธุ์และไม่เอกพันธุ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่  การหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์โดยวิธีการแยก ตัวแปร  ปัญหาค่าขอบและค่าเริ่มต้น