วด 232 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ - 1                                                         1 หน่วยกิต (0 - 0 - 3)

MS 232  Materials Testing Laboratory - 1

การไทเทรตแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์โดยน้ำหนักและการประยุกต์ การสกัดด้วยตัวทำละลาย ปฏิบัติการพอลิเมอร์เบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการวิเคราะห์ทางด้านวัสดุ