วด 331 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์                                                             3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 331  Polymer Science

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน คำจำกัดความ ประวัติและการจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ กลไกและการสังเคราะห์พอลิเมอร์ รวมถึงวัตถุดิบ ขั้นตอน และปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และน้ำหนักโมเลกุลกับสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงกายภาพ วิทยากระแส กระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ เช่น พลาสติก ยาง เส้นใย และสารเคลือบผิว