2.   แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ผลการดำเนินการ

 -ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ ศธ. กำหนด

 - พัฒนาหลักสูตรโดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่ในการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

 -ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ

 -เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

 -รายงานผลการประเมินหลักสูตร

 -รายงานผลการประเมินจากผู้จบการศึกษาและจากผู้บังคับบัญชาของผู้จบการศึกษา

              .............

              ............

              .............

 -ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการหน่วยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์

 -ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของหน่วยต่างๆที่นักเรียนนายเรืออากาศที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้เข้าทำงาน

 -รายงานผลการประเมินจากผู้บังคับหน่วยที่นักเรียนนายเรืออากาศในสาขาบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

 -รายงานผลการประเมินจากนักเรียนนายเรืออากาศที่สำเร็จการศึกษาแล้วไปปฏิบัติงาน

              ...............
              ...............

 -พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนและการบริการวิชาการให้มีประสบการณ์จากการนำความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยานไปปฏิบัติงานจริง

 -สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทางานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก

 -ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร

              ..............

ที่มา: หลักสูตรวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน พ.ศ.2558