แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนจากหลักสูตรรายวิชา( Curriculum Mapping)

●ความรับผิดชอบหลัก

o ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาเฉพาะ

รายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ทักษะทางวิชาชีพทหาร

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

กลุ่มวิชาบังคับ

                                     

 

 

 

 

 

วด 438   ระเบียบวิธีวิจัย

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วส 421   การจัดการการบิน

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วด 530   โครงการวิจัย

o

o

o

o

 

o

o

 

o

 

 

 

 

 

วด 531   การฝึกงานในกองทัพอากาศ
หรือเทียบเคียง

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วด 532   เทคโนโลยีวัตถุระเบิด

o

o

o

o

 

o

o

 

 

 

 

 

 

วด 533   เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ

o

o

o

o

o

o

o

 

o

 

 

 

วด 534   ความวิบัติของวัสดุ

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วด 535   การกัดกร่อนของวัสดุอากาศยาน

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วฟ 522   การปฏิบัติการเครือข่ายเป็นศูนย์กลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

 

 

 

 

วอ 522   วิศวกรรมอวกาศเบื้องต้น

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o