1) โครงการพัฒนาเตาหุงต้มของฝ่ายเกียกกาย รร.นนก. ด้วยการใช้เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำและพลังงานจากเซลล์สุริยะ 

2018-08-08181556
65351
65354
65325