อจ. พรักพริ้ง เวียรศิลป์  0869945146

อจ. สมจินตนา กิจการ  0846983635

อจ. สุรางค์ โทนานนท์   0892367991

New category

jpg

2018-07-06_152520

Size: 149.92 KB
Hits : 0
Date added: 2562-02-11

วด 442 เซรามิกส์ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ทางการทหารและอากาศยาน               3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 442  Advanced Ceramics

เซรามิกส์ขั้นสูงสำหรับงานโครงสร้าง  เซรามิกส์ ขัดถู  เซรามิกส์ตัดแต่ง เซรามิกส์ทนไฟ แก้วและกระจก  เซรามิกส์สำหรับงานเครื่องกล  เซรามิกส์สำหรับการก่อสร้างปูนพอร์ทแลนด์ซีเมนต์ ฯลฯ  เซรามิกส์ขั้นสูงสำหรับงานด้านไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ แสงและแม่เหล็ก ไดอิเล็กทริกเซรามิกส์ ไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิกส์  เซรามิกส์แม่เหล็ก เซรามิกส์ฟิล์มบาง การประยุกต์ใช้เซรามิกส์ขั้นสูงในงาน
ด้านการทหาร

#โครงการวิจัยปีการศึกษาระดับความก้าวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาวันที่
1การออกแบบแพนหางและสร้างเครื่องร่อนอย่างง่ายเพื่อเสถียรภาพทางการบิน612022 พ.ค.61
2การศึกษาวัสดุพอลิเมอร์ที่เหมาะสมสำหรับเป็นหุ่นยนต์บินขนาดเล็กแบบกระพือ6120127 เม.ย.61
3การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำต้นแบบจากพลังงานสนามแม่เหล็ก6120227 เม.ย.61

วด 440          การประยุกต์ใช้สารเสริมแรงวัสดุนาโนในวัสดุผสมสำหรับอากาศยาน     3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 440  Applications of Reinforced Nano - materials to Aircraft Composite Materials

วิวัฒนาการของวัสดุอากาศยาน วัสดุผสมที่ใช้ในอากาศยาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโนและโครงสร้างทางเคมี สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของวัสดุนาโน หลักการเสริมแรงวัสดุผสมด้วยวัสดุนาโน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเป็นสารเสริมแรงในวัสดุผสมสำหรับอากาศยาน