วด 534 ความวิบัติของวัสดุ                                                                 3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 534  Failure of Materials

ทฤษฎีการแตกหัก แบบวิธีความเสียหายทางกล การแตกหักแบบเหนียว การแตกหัก
แบบเปราะ  การล้า การสึกหรอ การคืบ การกัดกร่อน การศึกษาผิวหน้าแตกหัก การทดสอบแบบไม่ทำลาย ความวิบัติของวัสดุพอลิเมอร์ ความวิบัติของวัสดุเซรามิกส์ ความวิบัติของวัสดุผสม การวิเคราะห์ความวิบัติ กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความวิบัติ