วด 535 การกัดกร่อนของวัสดุอากาศยาน                                                  3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 535  Aircraft Corrosion

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี  ประเภทของการกัดกร่อน  สาเหตุของการกัดกร่อน  การกัดกร่อนของโลหะผสมอะลูมินัม  ตำแหน่งที่มักพบการกัดกร่อนในอากาศยาน  การตรวจสอบการกัดกร่อน การขจัดและการบำบัด การกัดกร่อน  การควบคุมการกัดกร่อน  กรณีศึกษา  การกัดกร่อนของอากาศยาน