วด 437 วัสดุสำหรับอากาศยานขั้นสูง                                                      3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 437  Advanced Aerospace Materials

สมบัติต่าง ๆ และการเลือกใช้วัสดุสมรรถนะสูง ที่นำมาประยุกต์ใช้ในโครงสร้างและเครื่องยนต์ของอากาศยาน และยานอวกาศ  กรรมวิธีการขึ้นรูปขั้นสูงแบบต่าง ๆ ของวัสดุหรับอากาศยาน ความวิบัติแบบต่าง ๆ ของวัสดุสำหรับอากาศยานและยานอวกาศ กรณีศึกษาวัสดุสมรรถนะสูงประเภทต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นสำหรับอากาศยานและยานอวกาศในอนาคต