วด 439          การจัดการสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้ทางทหาร                   3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 439  Environmental Management and Military Applications

ระบบนิเวศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม (แนวคิดพื้นฐานและลักษณะของการจัดการ) หลักการสิ่งแวดล้อม บทบาท/หน้าที่โครงสร้างของสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและหลักการป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด : กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดกับหน่วยงานของ ทอ แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมเฉพาะทาง ดังเช่น การจัดการน้ำเสีย (กรณีศึกษา : การจัดการน้ำเสียของ ทอ.) การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการของเสียอันตราย (กรณีศึกษา : การจัดการสารเคมีอันตราย) การจัดการขยะมูลฝอย การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กรณีศึกษาสถานีควบคุมและรายงาน สถานีรายงาน คปอ.) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน)