พิมพ์
หมวด: กฏระเบียบคำสั่งข้อบังคับ
ฮิต: 254

วด 440          การประยุกต์ใช้สารเสริมแรงวัสดุนาโนในวัสดุผสมสำหรับอากาศยาน     3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 440  Applications of Reinforced Nano - materials to Aircraft Composite Materials

วิวัฒนาการของวัสดุอากาศยาน วัสดุผสมที่ใช้ในอากาศยาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโนและโครงสร้างทางเคมี สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของวัสดุนาโน หลักการเสริมแรงวัสดุผสมด้วยวัสดุนาโน ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนเป็นสารเสริมแรงในวัสดุผสมสำหรับอากาศยาน