วด 442 เซรามิกส์ขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ทางการทหารและอากาศยาน               3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 442  Advanced Ceramics

เซรามิกส์ขั้นสูงสำหรับงานโครงสร้าง  เซรามิกส์ ขัดถู  เซรามิกส์ตัดแต่ง เซรามิกส์ทนไฟ แก้วและกระจก  เซรามิกส์สำหรับงานเครื่องกล  เซรามิกส์สำหรับการก่อสร้างปูนพอร์ทแลนด์ซีเมนต์ ฯลฯ  เซรามิกส์ขั้นสูงสำหรับงานด้านไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ แสงและแม่เหล็ก ไดอิเล็กทริกเซรามิกส์ ไพอิโซอิเล็กทริกเซรามิกส์  เซรามิกส์แม่เหล็ก เซรามิกส์ฟิล์มบาง การประยุกต์ใช้เซรามิกส์ขั้นสูงในงาน
ด้านการทหาร