#โครงการวิจัยปีการศึกษาระดับความก้าวหน้าอาจารย์ที่ปรึกษาวันที่
1การออกแบบแพนหางและสร้างเครื่องร่อนอย่างง่ายเพื่อเสถียรภาพทางการบิน612022 พ.ค.61
2การศึกษาวัสดุพอลิเมอร์ที่เหมาะสมสำหรับเป็นหุ่นยนต์บินขนาดเล็กแบบกระพือ6120127 เม.ย.61
3การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันต่ำต้นแบบจากพลังงานสนามแม่เหล็ก6120227 เม.ย.61