วด 338 อุณหพลศาสตร์ของวัสดุ                                                           3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 338  Thermodynamic of Materials

แนวคิดเบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์ งาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของ     อุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี สารบริสุทธิ์ การประยุกต์ใช้งานอุณหพลศาสตร์ด้านวัสดุ ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ, การแตกร้าวจากอุณหภูมิ

วด 337 ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ - 2                                                         1 หน่วยกิต (0 - 0 - 3)

MS 337  Materials Testing Laboratory - 2

ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ด้านโลหะซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดสอบสมบัติเชิงกล ปฏิบัติการด้านพอลิเมอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดสอบสมบัติของพอลิเมอร์  ปฏิบัติการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นผิวของวัสดุ

วด 335 การวิเคราะห์วัสดุด้วยคอมพิวเตอร์                                                3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 335  Materials Analysis with Computer

พื้นฐานการวิเคราะห์ทางด้านวัสดุศาสตร์โดยอาศัยวิธีการเชิงตัวเลข การประมาณค่าสมบัติของวัสดุด้วยการประมาณค่าในช่วงและการทำนายสมบัติของวัสดุโดยการประมาณค่านอกช่วง การหาค่าอินทิเกรตและอนุพันธ์เชิงตัวเลขคำตอบเชิงตัวเลขสำหรับปัญหาเงื่อนไขขอบเขตเพื่อการหาค่าสมบัติของวัสดุ ปัญหาเงื่อนไขขอบเขตสำหรับงานประยุกต์ด้านวัสดุศาสตร์ วิธีการเชิงตัวเลขเพื่อการแก้ปัญหาระบบสมการอนุพันธ์ย่อย การแก้ปัญหาด้านวัสดุศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์

วด 336 เทคโนโลยีอินฟราเรดและเลเซอร์                                                  3 หน่วยกิต (3 - 0 - 0)

MS 336  Infrared and Laser Technology

การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัม ทฤษฏีรังสีอินฟราเรด แหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรด หัววัดรังสีอินฟราเรดและการประยุกต์ ทฤษฎีการเกิดเลเซอร์ ชนิดของเลเซอร์และการประยุกต์ใช้

วด 334 วัสดุผสม      3 หน่วยกิต                                                         (3 - 0 - 0)

MS 334  Composite Materials

การพัฒนาวัสดุผสม โครงสร้างและสมบัติของวัสดุผสม การตกแต่งขึ้นรูปตลอดจนการประยุกต์ใช้งานด้านการทหาร โดยจะเน้นการออกแบบ การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมที่ใช้เป็นวัสดุโครงสร้างทางด้านการทหาร โดยจะเปรียบเทียบกับวัสดุอื่น ๆ เช่น อะลูมิเนียม พลาสติกหรือเหล็ก