ลำดับอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒
1น.อ.ศ.วรวุฒิ ฯวด336ฟส232
2น.อ.ผศ.อุทัย ฯวด335
3น.อ.ชอบ ฯวด535วด200, วด334
4น.อ.รศ.สมเกียรติ์ ฯวด321วด436
5น.อ.หญิง รศ.กุศยา ฯคม231 วด439วด438
6น.อ.ผศ.เรืองศักดิ์ ฯวด331 ,วด337 วด533 คม232 วด232
7น.อ.รศ.กิตติ ฯวด431 วด535วด332 คม114
8น.อ.รศ.ศรีทัศน์ ฯฟส111 ,ฟส221 , วด530วด222 , วด530, (ฟส 482)
9น.อ.ผศ.อภิชาต ฯวด333 วด531วด340 , วด432
10น.อ.ผศ.ศุภชัย ฯวด433 วด534 วด530วด434 ,วด437 วด530
11น.อ.ผศ.พัฒนาฯฟส113, คม331ฟส112 , ฟส114
12น.ท.ชาญชัย ฯวด530วด432 วด530
13น.ต.โชคชัย ฯวด337 คม114 วด220 วด432
14น.ต.ผศ.วรุต ฯคม114 คม112 วด432
15น.ต.นัยนุนาถ ฯวด530 วด531 ฟส113ฟส114 วด530 วด338 วด436
16ร.อ.หญิง เอื้อมพร ฯคม111 คม231 วด530คม114 คม112 วด232 คม232 วด530
17ร.อ.ณัฐวัฒน์ ฯฟส 113 คม331
18ร.อ.จิรภัทร ฯฟส111 ฟส113 วด530ฟส112 , ฟส114 วด338 วด530

ลำดับอาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ ๑ภาคเรียนที่ ๒
1น.อ.ศ.วรวุฒิ ฯวด336ฟส232
2น.อ.ผศ.อุทัย ฯวด335
3น.อ.ชอบ ฯวด535วด200, วด334
4น.อ.รศ.สมเกียรติ์ ฯวด321วด436
5น.อ.หญิง รศ.กุศยา ฯคม231 วด439วด438
6น.อ.ผศ.เรืองศักดิ์ ฯวด331 ,วด337 วด533 คม232 วด232
7น.อ.รศ.กิตติ ฯวด431 วด535วด332 คม114
8น.อ.รศ.ศรีทัศน์ ฯฟส111 ,ฟส221 , วด530วด222 , วด530, (ฟส 482)
9น.อ.ผศ.อภิชาต ฯวด333 วด531วด340 , วด432
10น.อ.ผศ.ศุภชัย ฯวด433 วด534 วด530วด434 ,วด437 วด530
11น.อ.ผศ.พัฒนาฯฟส113, คม331ฟส112 , ฟส114
12น.ท.ชาญชัย ฯวด530วด432 วด530
13น.ต.โชคชัย ฯวด337 คม114 วด220 วด432
14น.ต.ผศ.วรุต ฯคม114 คม112 วด432
15น.ต.นัยนุนาถ ฯวด530 วด531 ฟส113ฟส114 วด530 วด338 วด436
16ร.อ.หญิง เอื้อมพร ฯคม111 คม231 วด530คม114 คม112 วด232 คม232 วด530
17ร.อ.ณัฐวัฒน์ ฯฟส 113 คม331
18ร.อ.จิรภัทร ฯฟส111 ฟส113 วด530ฟส112 , ฟส114 วด338 วด530

ลำดับ                     อาจารย์ผู้สอน        ภาคเรียนที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๒
1                           น.อ.ศ.วรวุฒิ ฯ          วด336          ฟส232
2                           น.อ.ผศ.อุทัย ฯ                            วด335 ( มคอ.3) (มคอ.5
3                           น.อ.ชอบ ฯ              วด535          วด200, วด334
4                           น.อ.รศ.สมเกียรติ์ ฯ    วด321          วด436
5 น.อ.หญิง รศ.กุศยา ฯ คม231 วด439 วด438
6 น.อ.ผศ.เรืองศักดิ์ ฯ วด331 ,วด337 วด533 คม232 วด232
7 น.อ.รศ.กิตติ ฯ วด431 วด535 วด332 คม114
8 น.อ.รศ.ศรีทัศน์ ฯ ฟส111 ,ฟส221 , วด530 วด222 , วด530, (ฟส 482)
9 น.อ.ผศ.อภิชาต ฯ วด333 วด531 วด340 , วด432
10 น.อ.ผศ.ศุภชัย ฯ วด433 วด534 วด530 วด434 ,วด437 วด530
11 น.อ.ผศ.พัฒนาฯ ฟส113, คม331 ฟส112 , ฟส114
12 น.ท.ชาญชัย ฯ วด530 วด432 วด530
13 น.ต.โชคชัย ฯ วด337 คม114 วด220 วด432
14 น.ต.ผศ.วรุต ฯ คม114 คม112 วด432
15 น.ต.นัยนุนาถ ฯ วด530 วด531 ฟส113 ฟส114 วด530 วด338 วด436
16 ร.อ.หญิง เอื้อมพร ฯ คม111 คม231 วด530 คม114 คม112 วด232 คม232 วด530
17 ร.อ.ณัฐวัฒน์ ฯ ฟส 113 คม331
18 ร.อ.จิรภัทร ฯ ฟส111 ฟส113 วด530 ฟส112 , ฟส114 วด338 วด530

วด 220 กลศาสตร์วัสดุ 3 หน่วยกิต                                                         (3 - 0 - 0)

MS 220  Mechanics of Materials

ความเค้นและความเครียด  สมบัติเชิงกลของวัสดุ โหลดตามแนวแกน การบิด การดัด การเฉือนตามแนวขวาง โหลดในลักษณะผสม การแปลงความเค้นและความเครียด ความเค้นหลักและความเค้นเฉือนสูงสุด  วงกลมของมอร์  การโก่งของคานและเพลา  การออกแบบคาน  การโก่งของเสาและวิธีการพลังงาน

New category

pdf

Timetable61_Semester_1_AfterMid-1

Size: 98.33 KB
Hits : 9
Date added: 2561-06-01
pdf

Timetable61_Semester_1_AfterMid-2

Size: 145.80 KB
Hits : 2
Date added: 2561-06-01
pdf

Timetable61_Semester_1_AfterMid-3

Size: 147.86 KB
Hits : 1
Date added: 2561-06-01
pdf

Timetable61_Semester_1_AfterMid-4

Size: 140.26 KB
Hits : 1
Date added: 2561-06-01
pdf

Timetable61_Semester_1_AfterMid-5

Size: 140.55 KB
Hits : 2
Date added: 2561-06-01

ลำดับ รายการ ปีงป.

กลุ่มงานวิเคราะห์

หมายเหตุ
1 เครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงกลพลวัต 62 พอลิเมอร์ วัสดุผสม  โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ อวกาศ คืบหน้า 50%
2 เครื่องวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค FTIR  63 อินทรีย์สาร อนินทรีย์บางชนิด On going 
เครื่องวิเคราะห์สมบัติวัสดุทางความร้อน DSC 63  อินทรีย์สารและอนินทรีย์ In Plan
เครื่องวิเคราะห์สมบัติวัสดุด้วยเทคนิค TMA 64   อินทรีย์สารและอนินทรีย์ In Plan 
เครื่องวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิด RAMANN Spectrum 64 อินทรีย์สาร พอลิเมอร์
วัสดุผสม โลหะ
In Plan 
6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดตรวจ SEM  64 อินทรีย์สาร วัสดุผสม  In Plan 
7 Micro XRF 64   อินทรีย์สาร วัสดุผสม Alt.ลำดับ 6 
8 XDS (X-ray Diffraction System) 64 โลหะ และเซรามิกส์ In Plan
9 ชุดทดลองเซลล์เชื้อเพลิง 1 kw 62 พลังงานทดแทน(ทางเลือก) ขอรับการสนับสนุน