พิมพ์
หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
ฮิต: 309
ลำดับ รายการ ปีงป.

กลุ่มงานวิเคราะห์

หมายเหตุ
1 เครื่องวิเคราะห์สมบัติเชิงกลพลวัต 62 พอลิเมอร์ วัสดุผสม  โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ อวกาศ คืบหน้า 50%
2 เครื่องวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค FTIR  63 อินทรีย์สาร อนินทรีย์บางชนิด On going 
เครื่องวิเคราะห์สมบัติวัสดุทางความร้อน DSC 63  อินทรีย์สารและอนินทรีย์ In Plan
เครื่องวิเคราะห์สมบัติวัสดุด้วยเทคนิค TMA 64   อินทรีย์สารและอนินทรีย์ In Plan 
เครื่องวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิด RAMANN Spectrum 64 อินทรีย์สาร พอลิเมอร์
วัสดุผสม โลหะ
In Plan 
6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราดตรวจ SEM  64 อินทรีย์สาร วัสดุผสม  In Plan 
7 Micro XRF 64   อินทรีย์สาร วัสดุผสม Alt.ลำดับ 6 
8 XDS (X-ray Diffraction System) 64 โลหะ และเซรามิกส์ In Plan
9 ชุดทดลองเซลล์เชื้อเพลิง 1 kw 62 พลังงานทดแทน(ทางเลือก) ขอรับการสนับสนุน