วด 220 กลศาสตร์วัสดุ 3 หน่วยกิต                                                         (3 - 0 - 0)

MS 220  Mechanics of Materials

ความเค้นและความเครียด  สมบัติเชิงกลของวัสดุ โหลดตามแนวแกน การบิด การดัด การเฉือนตามแนวขวาง โหลดในลักษณะผสม การแปลงความเค้นและความเครียด ความเค้นหลักและความเค้นเฉือนสูงสุด  วงกลมของมอร์  การโก่งของคานและเพลา  การออกแบบคาน  การโก่งของเสาและวิธีการพลังงาน