กองวิชาวิทยาศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ปรัชญาและวัตถุประสงค์

 • "Getting Done with Better Practice" 

พันธกิจ

 • การสร้าง นนอ.ให้เป็นคนดี  มีความรู้  มีคุณธรรม 
 • แหล่งความรู้  องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน

 หลักสูตรการเรียนสอน

 • หลักสูตรวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน

บุคลากร

 • ผู้บริหาร  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  และลูกจ้าง 

อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม

 • อาคารกองวิชาวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์

องค์ความรู้ของกองวิชาวิทยาศาสตร์

 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • วัสดุศาสตร์
 • โลหะ
 • เซรามิกส์
 • พอลิเมอร์
 • วัสดุผสม
 • วัสดุอิเล็กทรอนิกส์