การจัดการความรู้เพื่อการเป็นหน่วยแห่งการเรียนรู้ กวว.ฯ 

1) การกำจัดสารเคมีอันตราย (ปี 60) 

2) การจัดทำฐานข้อมูลสารเคมีอันตราย (ปี 61)