พิมพ์
หมวด: งานและกิจกรรม กวว.ฯ
ฮิต: 570

หัวข้อการจัดการความรู้ โครงการหนึ่งแผนกหนึ่งองค์ความรู้  ประจำปี 61  ของ ภาควิชาฟิสิกส์คือ

  1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเตรียมการปฏิบัติการฟิสิกส์