• หลักการและเหตุผล
  • วัตถุประสงค์
  • การดำเนินการ
  • ผลการดำเนินการ
  • การรายงานผลการดำเนินการ 
  • แบบรายงาน RM