แบบประเมินความต้องการใช้บริการทางการเงินของ สมาชิกในรอบ 12 เดือนข้างหน้า  ข้อมูลที่ท่านกรอกจะเป็นความลับ  ผู้เข้าถึงได้ข้อมูลนี้คือ ฝ่ายกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ เท่านั้น   เพื่อประโยชน์ในประเมินความเสี่ยง และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เลขที่สมาชิก*
ต้องการใช้เงินช่วงเดือน (กู้สามัญ)*ปี 2564-2565
ก.ค.-ส.ค.64
ก.ย.-ต.ค.64
พ.ย.-ธ.ค.64
ม.ค.-มี.ค.65
เม.ย.-มิ.ย.65
ก.ค.-ก.ย.65
กรอบวงเงินที่ต้องการใช้ (ท่านสามารถเลื่อนสไลด์บาร์ เลือกกรอบวงเงินที่มีความจำเป็นต้องใช้) 
0 1500000
วัตถุประสงค์ในการกู้สามัญ* (จำเป็น)
ต้องการใช้เงินช่วงเดือน (กู้ฉุกเฉิน)ปี 2564-2565
ก.ค.-ส.ค.64
ก.ย.-ต.ค.64
พ.ย.-ธ.ค.64
ม.ค.-มี.ค.65
เม.ย.-มิ.ย.65
ก.ค.-ก.ย.65
กรอบวงเงินที่ต้องการใช้ (ท่านสามารถเลื่อนไลด์บาร์ ได้ตามยอดเงินที่ต้องการใช้) 
0 80000
ขอรับรองว่าเป็นความประสงค์ของตนเองโดยแท้จริง (กรุณากรอกเลขที่สมาชิก*)
ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ เช่น  เงื่อนไขประกอบสัญญาฯ  และอื่นๆ เป็นต้น 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ จนท. สอ.รร.นนก. จำกัด ในภาพรวม (รอบปี 2564) 
Accept Terms*

กระผม/ดิฉัน ได้อ่านและเห็นชอบในข้อตกลงและเงื่่อนไข 

ส่งคำตอบ