Code of Conduct

# Title Version Description Size Hits Download
ระเบียบ ฯ วินัย เจ้าหน้าที่ 297.24 KB 69 Download
Open
ประกาศเงินกู้สมาชิกสมทบ ปี 63 213.98 KB 37 Download
Open
ประกาศดอกเบี้ยเงินกู้(ลด) 223.12 KB 65 Download
Open
ประกาศปรับเกณฑ์การถือหุ้น 216.98 KB 29 Download
Open
ประกาศปรับเกณฑ์การถือหุ้น 216.98 KB 31 Download
Open
ประกาศปรับดอกเบี้ยออมทรัพย์(ลด) 221.71 KB 55 Download
Open
ระเบียบ ฯ การจัดซื้อและจัดจ้าง 396.78 KB 31 Download
Open
ระเบียบ ฯ การรับสมาชิก 301.61 KB 52 Download
Open
ระเบียบ ฯ เงินกู้ (#1) 380.92 KB 37 Download
Open
ระเบียบ ฯ เงินกู้ (แก้ไข#2) 296.82 KB 54 Download
Open
ระเบียบ ฯ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 249.47 KB 38 Download
Open
ระเบียบ ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 449.88 KB 33 Download
Open
ระเบียบ ฯ ใช้ทุนจัดตั้ง สนง. 327.90 KB 65 Download
Open
ระเบียบ ฯ ตั๋วสัญญาใช้เงิน 315.64 KB 35 Download
Open
ระเบียบ ฯ ที่ปรึกษา 268.56 KB 32 Download
Open
ระเบียบ ฯ ทุนการศึกษาบุตร 298.14 KB 29 Download
Open
ระเบียบ ฯ ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 323.54 KB 32 Download
Open
ระเบียบ ฯ ทุนสวัสดิการ 256.24 KB 29 Download
Open
ระเบียบ ฯ ทุนสวัสดิการ 256.24 KB 30 Download
Open
ระเบียบ ฯ ทุนสาธารณประโยชน์ 349.02 KB 36 Download
Open
ระเบียบ ฯ รับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด 376.53 KB 35 Download
Open
ระเบียบ ฯ วินัย เจ้าหน้าที่ 297.24 KB 59 Download
Open