- การให้ทุนการศึกษา เป็นหนึ่งในสามของการตั้งงบประมาณเพื่อกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีการดำเนินงานพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับ บุตรของสมาชิก โดยคณก.ดำเนินการและฝ่ายจัดการและนำเรียนที่ประชุมคณก.ดำเนินการฯ และใช้มติเห็นชอบในการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยยึดระเบียบการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  ซึ่งประกอบด้วย 1) การให้ประโยชน์แก่สถานศึกษา รร.นนก.  2).......