Blue Flower

งานการสร้าง web portal ส่่วนตัว โดยอาศัยแรงบันดาลใจ จากประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ตั้งแต่ปี 51   

ความมุ่งหมาย 

  • เพื่อสร้างช่องทางการจัดการความรู้ส่วนตัว เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  • เพื่อเป็นแหล่งความรู้เสมือนของตนเอง