Blue Flower

๑. น.อ.ผศ. อุทัย แสงพิทักษ์                ประธานฯ

๒. น.อ.หญิง รชยา  ศรีเกษม                รองประธานฯ

๓. น.อ.หญิง สัณสนีย์ เหมาคม             กรรมการ

๔. น.ท.หญิง วนิชา แสนจันแดง            กรรมการ

๕. น.ต.หญิง เอมรัตน์  ยิ่งพิสุทธิ์           กรรมการ และ เลขาฯ 

หน้าที่:  ช่วยเหลือทางด้านกฏหมายแก่สมาชิกสภาคณาจารย์ ดำเนินการพิทักษ์ ปกป้องผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นสิทธิอันชอบธรรมของสมาชิกฯ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามกฏหมาย เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ คณก.กลาง ในเรื่องต่อไปนี้ 
     - เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร
     - ผลงานทางวิชาการ ซึ่งหมายรวมถึง ตำรา บทความวิจัย หรือบทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ การประดิษฐ์คิดค้น และงานสร้างสรรค์  เป็นต้น (ที่มา: นิยามความหมายของ กพอ.ฯ) คลิก
     - เรื่องอื่นๆ ตามที่สภาคณาจารย์ มอบหมาย