นิรภัยภาคพื้น รร.นนก.

Blue Flower


นิรภัยการจราจร  คือ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก  มีขอบเขตดังนี้

       ๑.  สภาพยานพาหนะ สภาพร่างกายของผู้ขับขี่ยานพาหนะ เครื่องอุปกรณ์ช่วยในการขับขี่  ทางสัญจร  สัญญาณ 

...

นิรภัยการป้องกันอัคคีภัย คือ