นิรภัยภาคพื้น รร.นนก.

Blue Flower

1) บ่งชี้ความรู้ด้านนิรภัย 6 สาขา  ที่จำเป็น (หากไม่มี...สร้างเสริม  / หากมีแล้ว รักษา ปรับปรุง ขยายผล) 

2) สร้างและแสวงหา งานนิรภัย 6 สาขา

3) จัดลำดับ/จัดหมวดหมู่ ความสำคัญความเสี่ยงและสถิติการเกิดสูงสุด...ต่ำสุด 6 สาขา

4) ประมวลผลกลั่นกรอง แนวทางการสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท 

5) การเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการสร้างจิตสำนึกด้านนิรภัย 6 สาขา ด้วยช่องทางหลายรูปแบบ

6) แบ่งปันแนวทางการสร้างจิตสำนึก 6 สาขานิรภัยภาคพื้น 

7) เรียนรู้และถ่ายทอดต่อเนื่อง