Blue Flower

        ๓.๑ “ส่วนราชการ” หมายความว่า สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ
กองทัพไ ทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ
       ๓.๒"หน่วยรับผิดชอบด้านการศึกษาของส่วนราชการ" หมายถึง 
กรมเสมียนตรา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
และกรมยุทธศึกษ าทหารอากาศ
      ๓.๓ “สถานศึกษาของกระทรวงกลาโหม” หมายความว่า สถาบันการศึกษา โรงเรียนทหาร
และหน่วยทหารทุกระดับในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่มีภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอน ฝึก ศึกษา
ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการกาหนด
      ๓.๔  "ตำแหน่งประเภทวิทยฐานะ" หมายความว่าตำแหน่งในสถานศึกษา
ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสอน ฝึก ศึกษา ตามหลักสูตรที่ส่วนราชการกาหนดซึ่งมิใช่ตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ไม่ว่าจะเรียกชื่อตาแหน่งว่าอย่างไร ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
      ๓.๕ “ข้าราชการทหารที่ ทาหน้าที่ส อน ” หมายความว่า ข้าราช การทห ารที่บรรจุ
ในตาแหน่งประเภทวิทยฐานะและทาหน้าที่ครูทหารหรือครูวิชาการ
      ๓.๖ “ครูทหาร” หมายความว่า ข้าราชการทหาร ซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการ สอน
ฝึก ศึกษา วิช าความรู้ความชานาญการทางทหารหรือวิชาการอื่นที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร
      ๓.๗ “ครูวิชาการ” หมายความว่า ข้าราชการทหารซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอน
ฝึก ศึกษา วิชาสามัญ วิชาพลศึกษา และวิชาชีพอื่น ซึ่งมิใช่วิชาความรู้ความชานาญการทางทหารหรือวิชาการอื่น
ที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร